Sophiahemmet bedriver sjukvård, utbildning och patientnära forskning sedan 1884.

Den sjukvård som ges på Sophiahemmet Sjukhus sker dels i egen regi genom det helägda dotterbolaget Sophiahemmet AB, dels genom noggrant utvalda vårdgivare som i fristående bolag erbjuder specialistsjukvård i ett 50-tal olika företag i en modern s k vårdgalleria. I Sophiahemmet AB:s egna verksamheter ingår Försäkringsmottagningen, Husläkarmottagningen, Hälsocentralen samt operations- och vårdavdelningar.

De fristående vårdgivare som idag bedriver vård inom Sophiahemmet bär alla affärsmässigt och juridiskt medicinskt ansvar för sin verksamhet. Den offentligt finansierade vård som utförs av vårdgivarna på Sophiahemmet sker på uppdrag av landstinget som har ett övergripande huvudmannaansvar för all vård som utförs i länet. Vården bedrivs genom olika typer av vårdavtal med olika vårdgivare, t ex genom vårdval eller upphandlingar. De ser olika ut för varje verksamhet vilket medför att villkoren för vården preciseras på varje vårdgivares egen hemsida.

Ackreditering

Sophiahemmets vårdgivare ackrediteras för specifika vårdområden efter noggrann genomlysning för att bedriva verksamhet på Sophiahemmet. Chefläkaren på Sophiahemmet ansvarar för ackrediteringsprocessen.

Hög ambitionsnivå

All vård på Sophiahemmet ska hålla en hög kvalitet och högsta möjliga säkerhet.  Verksamheten ska bedrivas med en hög amitionsnivå med målet att ligga i topp inom sitt specialistområde. Vårdgivarna ska delta i möjliga kvalitetsregister och öppet redovisa sina resultat med målet att ge patienterna bästa möjliga vård med högsta möjliga säkerhet.

Ett center för varje specialitet

Sophiahemmets galleriamodell är strukturerat kring en större vårdgivare för varje specialitet, det vi kallar specialistcenter. I vissa fall som på t ex Hjärt-, lung- och allergimottagningen kan flera självständiga subspecialister samverka i ett gemensamt center och vårdgivarbolag. Varje center tar fullt ansvar för vårdens kvalitet och verksamhetens utveckling. Ytterst ansvarig för vården som ges hos respektive vårdgivare är verksamhetschefen.

Ett färdigt vårdkoncept

De vårdgivare som verkar inom Sophiahemmet Sjukhus förbinder sig efter ackreditering dessutom att följa Sophiahemmets policys och rutiner inom:

  • Patientsäkerhet, kvalitets- och miljöarbete
  • Varumärke, värdegrund och kultur
  • Forskning, utbildning och utveckling
  • Samverkan mellan specialistcenter
  • Service – allt det runt omkring som måste fungera, från IT och fastighetsutveckling till städning och posthantering. Allt för att kunna ge patienterna en så god vård och optimal upplevelse som möjligt.
Till toppen