Sophiahemmets övergripande kvalitetsmål fastställs av sjukhusledningen vart femte år och utgår från kvalitetspolicyn samt kundkrav.

Varje verksamhetschef ansvarar för att handlingsplaner för kvalitetsarbetet upprättas inom den egna verksamheten och resurser för arbetet ingår i ordinarie budget.
Sophiahemmets övergripande kvalitetsmål, för perioden 2012- 2016, har inriktning mot ökad patientsäkerhet och tillfredsställelse genom att:

  1. minska antalet vårdskador till 0 till år 2016
  2. minska antalet vårdrelaterade infektioner till 0 till år 2016
  3. följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler ska bli 100 % till år 2016
  4. att verksamheterna vid Sophiahemmet positioneras i de bästa kvartilerna i de årliga resultatrapporterna i de relevanta nationella kvalitetsregistren
  5. att mer än 90 % skall vara nöjda med bemötandet till år 2016
  6. att minska andelen avvikelser med betydande och katastrofal patientsäkerhetsrisk till 0 till år 2016

Resultatet av de övergripande kvalitetsmålen finner du i vår kvalitetsredovisning på sid 14, läs mer här.

Till toppen