Miljö på Sophiahemmet

Hälsa och miljötänkande går hand i hand. Vi på Sophiahemmet medverkar aktivt till en hållbar och hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom göra medvetna, väl genomtänkta val på alla nivåer. Grunden i verksamheten är Sophiahemmets etiska värdegrund, som bygger på professionalism, engagemang, tillgänglighet och tradition.

Mål för vårt arbete

Vårt mål är att vi skall minska vår miljöpåverkan och resursförbrukning med bibehållen god kvalitet. Det gör vi genom att utbilda våra medarbetare till att ta miljöhänsyn i handlingar och beslut, använda rätt läkemedel, ställa krav på våra leverantörer gällande transporter och inköp, minska kemikalieanvändningen, dra ner på pappersanvändningen.

Sophiahemmet är miljöcertifierat

Engagemanget för miljöfrågorna är stort hos oss. Vi utformar vårt miljöarbete i samklang med samhällets utveckling. Förbättringar har en central roll och ingår i det dagliga arbetet. Sophiahemmet är miljöcertifierat sedan 2004.

Utvärdering och resultat

På Sophiahemmet följer vi upp att lagar, författningar och att våra egna miljömål efterlevs i vår verksamhet. Vi kontrollerar detta regelbundet genom externa och interna revisioner, avvikelserapportering och mätningar av vår miljöpåverkan. Dessa kontroller analyseras och visar att vi når våra mål och kan höja ribban för varje år.

Resultatet från 2010 års miljöutvärdering visar att vi är på god väg att nå våra långsiktiga mål. Koldioxidutsläppen och antalet farliga kemikalier har minskat. Utbildning om läkemedlens miljöpåverkan och om grundläggande miljökunskap genomförs kontinuerligt. Pappersförbrukningen minskar genom ökad medvetenhet och införande av tekniska stödsystem.

Till toppen