Ny klagomålshantering från och med 1 januari 2018.
I första hand är det vårdgivarens ansvar att bemöta och besvara de klagomål och synpunkter som kan uppstå i samband med vård och behandling. Patienter och närstående ska alltså vända sig direkt till den verksamhet som ansvarat för vården och föra fram sitt klagomål.

 • Kontakta personalen vid den aktuella mottagningen/vårdgivaren och framföra ditt klagomål eller dina synpunkter. Du kan välja att tillskriva verksamhetschefen hos respektive vårdgivare.
 • Om du har klagomål på vården vid Sophiahemmet kan du som patient eller anhörig vända dig till Patientnämnden Stockholm. Det är en fristående och opartisk instans som hanterar alla slags problem i offentligt finansierad vård. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som stöd och hjälp för patienter eller närstående och kan vid behov agera länk till berörd verksamhet. Patientnämnden har tystnadsplikt och kan hjälpa patient eller närstående att föra fram klagomål och synpunkter till verksamheten, samt se till att svar ges. Patientnämnden kan också ge råd och stöd när det gäller ersättning för skada som uppkommit i samband med vård. Vänligen observera att om du har kommit till Sophiahemmet via privat sjukvårdsförsäkring, är det försäkringsbolaget du ska vända dig till.
 • IVO har från och med 1 januari 2018 skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.
  IVO utreder alltså bara händelser under vissa förutsättningar och där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten. Om du själv eller en närstående råkat ut för en vårdskada eller om du upplevt bristande patientsäkerhet kan du framföra detta till Inspektionen för vård och omsorg.
 • Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du kontaktar då Patientförsäkringen LÖF.  Läs mer i deras informationsbroschyr till dig som skadats i vården. Om vården är privat- eller privatförsäkringsfinansierad så gäller läkarens egen patientskadeförsäkring, kontakta då din vårdgivare.
 • Om behov finns så kan du vända dig i andra hand till Sophiahemmets chefläkare, helst per brev men också via e-post om du har någon fråga kring hanteringen av just ditt ärende:
  Adress: Chefläkare Marie Wickman Chantereau, Sophiahemmet Sjukhus, Box 5605, 114 86 Stockholm.
  E-post: Marie.Wickman.Chantereau@sophiahemmet.se.
 • Om du har frågor eller påpekanden som inte rör medicinska ärenden kan du skicka e-post till oss på info@sophiahemmet.se
Till toppen