Säker vård

 • Patientsäkerhet och kvalitet i fokus

  Sophiahemmet Sjukhus arbetar kontinuerligt och systematiskt med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Säker vård är ledordet i vårt arbete.

  Målet för vårt arbete

  Vårt övergripande mål är att tillgodose en så hög och jämn vårdkvalitet som över huvud taget är möjligt. För att lyckas med det måste vi förstå dina behov, krav och förväntningar. Nöjda patienter och kunder är vår drivkraft och kvittot på att vi är professionella.

  Sophiahemmet är kvalitetscertifierat

  ”För god och tidsenlig vård”. Så formulerade Drottning Sophia sin insiktsfulla vision för Sophiahemmet redan 1889. Den vårdvisionen håller fortfarande för dagens kvalitets- och vårdutveckling. Kravet på kvalitetssäkrade verksamheter och ledningssystem är numera inskrivet i lag. Sophiahemmet AB är sedan november 2008 kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Nu granskar vi kontinuerligt resultatet av vårt arbete för att säkerställa och utveckla vår vårdkvalitet, vilket är ett led i vår strävan mot en så säker vård som någonsin möjligt. Avsteg från dokumenterade vårdprocesser och rutiner och oväntade händelser i verksamheterna rapporteras till ansvariga chefer. Varje avvikelse analyseras och åtgärdas. Åtgärder följs sedan upp och utvärderas av verksamhetschefer och chefläkare, som är ansvarig för kvalitetsarbetet på Sophiahemmet.

 • Säkerhet och sekretess

  Alla dina uppgifter skyddas av Patientdatalagen. Kontakta oss på kliniken för information om sammanhållen journalföring.

  Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring och det ska du i så fall meddela din patientansvariga läkare. Vill du spärra hela eller delar av din journal, kontakta oss. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Föräldrar kan inte spärra sitt barns journal.

 • Journalkopior

  Du äger rätt till din egen journal och kan begära kopior på den. Andra vårdgivare kan också begära kopior, förutsatt att du godkänt detta.

  Behandlad i öppenvård

  Journaler gällande öppenvård förvaras av behandlande läkare i arkiv hos oss på mottagningen och rekvireras direkt från oss.  Det är alltså viktigt att ta reda på namnet på den patientansvariga läkaren innan journalen kan rekvireras.

  Behandlad i slutenvård

  Journaler gällande slutenvård förvaras centralt i Sophiahemmets journalarkiv i tio år. Journaler äldre än tio år är destruerade med undantag av journaler gällande hjärtoperationer utförda på Sophiahemmet. Information om hur du beställer kopior hittar du här.

 • Sparande av prover och uppgifter för kvalitetsregister

  Sophiahemmet, liksom alla andra vårdgivare, bedriver utvecklings- och kvalitetsarbete. När du lämnar blodprover eller vävnadsprover tillfrågas du därför om provet kan sparas i en biobank. Sparade prover kan komma att användas för din vård i framtiden, men också för forskning och kvalitetsutveckling. Om du tackar ja till detta kommer alla dina prover att skyddas med stöd av Biobankslagen, men du har rätt att tacka nej. Vidare kan du tillfrågas om att delta i olika kvalitetsregister eller anonymt besvara enkäter om hur du upplevt vården hos oss. Du kan självfallet avstå även från detta, och du ska i så fall meddela personalen att så är fallet.

 • Klagomål och synpunkter

  Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och erbjuda den bäst möjliga vården. Därför uppskattar vi om du berättar för oss om du inte är nöjd med bemötandet eller vården hos oss. Det finns flera sätt att göra detta på:

  • I första hand ska du kontakta vår verksamhetschef Lena Holm och framföra dina synpunkter.
  • Du kan också vända dig till Sophiahemmets chefläkare, helst per brev men också via e-post:
   Adress: Chefläkare Marie Wickman Chantereau, Sophiahemmet Sjukhus, Box 5605, 114 86 Stockholm.
   E-post: marie.wickman.chantereau@sophiahemmet.se
  • Om du har klagomål på vården vid Sophiahemmet kan du som patient eller anhörig vända dig till Patientnämnden . Det är en fristående och opartisk instans som hanterar alla slags problem i offentligt finansierad vård. Vänligen observera att om du har kommit till Sophiahemmet via privat sjukvårdsförsäkring, är det försäkringsbolaget du ska vända dig till.
  • Om du själv eller en närstående råkat ut för en vårdskada eller om du upplevt bristande patientsäkerhet kan du framföra detta till Inspektionen för vård och omsorg. IVO ansvarar för att utreda patientklagomål, varför fel kan ha uppstått och vad som ska göras för att minimera risken att det händer igen.
  • Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du kontaktar då Patientförsäkringen LÖF.  Om vården är privat- eller privatförsäkringsfinansierad så gäller läkarens egen patientskadeförsäkring, kontakta då din vårdgivare.
 • Patientsäkerhetsberättelse för Hudkliniken 2018

  Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet
  SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §

  Minska antalet vårdskador
  Vidareutveckla metoder och verktyg för att följa upp säkerhetsarbetet
  Utbildning till alla medarbetare i patientsäkerhet

  Exempel på vårdskador eller vårdskadeområden är fall, läkemedelsrelaterade problem, vårdskada vid kirurgiskt ingrepp, vårdrelaterade infektioner, bemötande, information och informationsöverföring.

  Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
  SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

  Mottagningens läkare/sjuksköterskor/ sekreterare har alla ansvar att ta emot synpunkter eller klagomål.

  Jag som verksamhetschef är ytterst ansvarig för att synpunkter och klagomål hanteras och att vi ändrar våra arbetssätt för att minimera risken för att vårdskador uppstår.

  Samtliga medarbetare i verksamheten har ansvar att i vårdkonferenser granska och notera eventuella uppkomna vårdskador.

  Jag som verksamhetschef är ansvarig för att informera patienten om en vårdskada inträffat.

  Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under året
  SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §

  Verksamheten har haft två hela planeringsdagar under året. Vid dessa genomgås noggrant rutiner på mottagningen, vad som fungerar bra respektive vad som fungerar mindre bra. För det som fungerar mindre bra föreslås och beslutas om åtgärder som sedan följs upp vid nästa planeringsdag.

  Kontaktsköterskor utses för viktiga uppdrag, t.ex. kontroller/uppföljning av maligna melanom, systembehandlingar vid svåra medicinska tillstånd samt registrering i nationella register för psoriasis och maligna melanom.

  Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
  SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2

  Riktlinjer har utarbetats för utredning och behandling av specifika patientgrupper. Dessa riktlinjer finns på varje läkarrum i särskild pärm. Denna pärm innehåller även annan viktig information gällande regler/rutiner, såsom miljö-/hygien-frågor, sekretess, IT/data m.m.

  Tydliga riktlinjer finns utarbetade gällande provsvarhantering; vem som ansvarar för kontroll av att svar inkommer och signeras, vem som meddelar patienten och hur det sker, m.m.

  Samtliga medarbetare i verksamheten (läkare, sköterskor och sekreterare) har deltagit i denna kompetensutveckling inom patientsäkerhet.

  Verksamheten har systematisk information till patienter om Patientnämnden och dess verksamhet.

  Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
  SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

  Avvikelserapporter samlas i särskild pärm och genomgås/följs upp vid regelbundet återkommande personalmöten, ca 1 gång per månad. Åtgärder föreslås/vidtas med anledning av dessa.

  Rutiner för händelseanalyser
  SFS 2010:659, 3 kap. 3§

  Metod för händelseanalys är den regelbundna uppföljningen av avvikelserapporter. Ansvarig sköterska har utsetts för att sammanställa dessa uppgifter, men ytterst åligger det Verksamhetschefen att ansvara för genomförandet av händelseanalysen.

  Samverkan för att förebygga vårdskador
  SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §

  Regelbundet återkommande möten för ansvariga remissbedömare för att säkerställa samstämmighet i bedömning och även kontroll av att den görs inom 1-2 arbetsdagar. Dessutom kontroll av att tiden mellan första läkarbesök och eventuell påföljande operation faller inom vårdgarantin.

  Regelbundna möten mellan operatörer hålls vad gäller operationsrutiner, för att minimera risken för att skador i samband med operationer uppstår.

  Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter
  SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §

  Verksamhetens medarbetare uppmanas att rapportera alla klagomål och synpunkter som inkommer från patienter, närstående, personal, myndigheter, föreningar och andra intresseorganisationer. Detta bör ske skriftligen, men självklart även muntligen till verksamhetschefen.

  Flertalet av de avvikelserapporter som inkommit, har bedömts som mindre allvarliga (t.ex. att telefonrecept inte har skickats samma dag som patienten önskat), men självklart arbetar vi med att förbättra även rutiner kring mindre avvikelser.

  Under 2018 har ingen allvarlig incident inträffat.

  Sammanställning och analys
  SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §

  Det åligger verksamhetschefen att sammanställa och analysera inkomna rapporter, klagomål och synpunkter för att se eventuella mönster som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.

  Samverkan med patienter och närstående
  SFS 2010:659 3 kap. 4 §

  Någon regelrätt struktur för samverkan med patienter och närstående kring säkerhetsfrågor saknas idag, men självklart sker det i det löpande patientarbetet en ständig dialog kring säkerheten, där samtliga medarbetare fångar upp synpunkter som kan förbättra verksamhetens säkerhet.

  Vårt mål är att under kommande år utveckla en struktur för samarbetet med patienter/patientföreningar för att säkerställa denna säkerhet.

  Planer finns att bjuda in patientföreningar till vårt arbete med patientinformation, och även i arbetet med utveckling av en s.k. eksemskola.

  En ny, för specialiteten mer specifik, patientenkät kommer att utvecklas under året. Vi önskar genom den få en tydligare feed-back på vår verksamhet.

  Sophiahemmet 2019-03-11

  Lena Holm
  Verksamhetschef
  Hudkliniken, Sophiahemmet

   

Scrolla till toppen