Sophiahemmets hållbarhetsmål fastställs av ledningen

Hållbarhetspolicyn, de betydande miljöaspekterna, kund- och myndighetskrav och vår omvärld ligger som grund till målen.
I hållbarhetspolicyn återfinns fyra perspektiv:

1. Vi arbetar patientsäkert
Övergripande mål: Leverera effektiv och säker vård med rätt kvalitet, samt arbeta med förebyggande hälso- och sjukvård

2. Vi arbetar hälsofrämjande
Övergripande mål: Minska miljöpåverkan vid fastighetsförvaltning och -drift,
minska miljöpåverkan av läkemedel

3. Vi arbetar klimat- och resurseffektivt
Övergripande mål: Förvalta, utveckla och sköta fastigheten på ett optimalt sätt,
minska utsläpp av klimatpåverkande anestesigaser, höja medvetandenivån om transporters inverkan på miljön

4. Vi integrerar hållbarhetsfrågor i forskning och utbildning
Övergripande mål: Höja medvetandenivån om miljö och hållbar utveckling

Varje mål har ett eller flera fokusområden med underliggande aktiviteter och mätetal som följs upp och utvärderas en eller två gånger per år.

Till toppen