Kvalitet och Miljö

 • Ett ständigt pågående arbete

  Här på Sophiahemmet Sjukhus arbetar vi kontinuerligt med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor tillsammans med våra patientansvariga läkare. Detta gör vi för att utveckla våra tjänster för dig som patient och ge dig vården du är värd.

  Målet för vårt arbete

  Vårt övergripande mål är att tillgodose en så hög och jämn vårdkvalitet som över huvudtaget är möjligt. Det gör vi för att du som patient och kund ska få en god och säker vård och uppleva att vi håller vad vi lovar. För att lyckas med det måste vi förstå dina behov, krav och förväntningar. Nöjda patienter och kunder är vår drivkraft och kvittot på att vi är professionella.

  Sophiahemmet är kvalitetscertifierat

  ”För god och tidsenlig vård”. Så formulerade Drottning Sophia sin insiktsfulla vision för Sophiahemmet redan 1889. Den vårdvisionen håller fortfarande för dagens kvalitets- och omvårdnadsutveckling, även om kravet på kvalitetssäkrade verksamheter och ledningssystem nu är inskrivet i lagen.

  I november 2008 lät vi genomföra en extern granskning av Sophiahemmets hela kvalitetssystem. Den visade att lagens krav på patientsäkerhet och kvalitetsutveckling överensstämde väl med kraven i SS-EN ISO 9001:2015, vilket resulterade i att Sophiahemmet tilldelades kvalitetscertifikat. Nu granskar vi kontinuerligt resultatet av vårt arbete för att säkerställa och utveckla vår vårdkvalitet – så att vi kan ge dig vården du är värd.

  Avsteg från dokumenterade vårdprocesser och rutiner och oväntade händelser i verksamheterna rapporteras till våra ansvariga chefer. Varje avvikelse analyseras och åtgärdas. Åtgärder följs sedan upp och utvärderas av verksamhetschefer och chefläkare, som är ansvarig för kvalitetsarbetet på Sophiahemmet.

 • Patientsäkerhetsberättelse

  Patientsäkerhetsberättelse för HLA-mottagningen för 2015

  Sammanfattning

  HLA-mottagningen vid Sophiahemmet har utvecklat ett samarbete med och är integrerade med Sophiahemmets patientsäkerhetsarbete och kvalitetssäkring. HLA-mottagningen har ett välfungerande avvikelsehanteringssystem. HLA-mottagningen har dokumenterade rutiner för att handlägga avvikelser, anmälningar och patientklagomål. Riskbedömningar görs hela tiden i det löpande kliniska arbetet och det finns dokumenterade rutiner och utbildning för att vid behov genomföra riskanalys i enlighet med Socialstyrelsens handbok. All personal vid HLA-mottagningen är involverade i det löpande patientsäkerhetsarbetet. HLA-mottagningen genomför årligen en web-baserad patientnöjdhetsmätning för att kvantifiera t.ex. telefontillgänglighet, väntetider, bemötande, information, helhetsintryck och mycket annat. Patienters och deras närståendes klagomål hanteras med respekt och i enlighet med dokumenterad rutin, och ligger till grund för utveckling av patientsäkerheten. HLA-mottagningen har under år 2015 inte haft några anmälningsärenden, några avvikelser avseende patientsäkerhet, och har inte behövt göra någon riskanalys. Resultaten redovisas under ”punkten Resultat”.

  Uppföljning genom egenkontroll

  SOSFS 2011:9, 5 kap. 2½, 7 kap. 2½ p2

  HLA-mottagningens avvikelsehantering syftar till att identifiera svagheter i systemet för att kunna vidta åtgärder för att förhindra att avvikelser upprepas och för att stärka och förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i utförda tjänster. HLA-mottagningen har dels en egen avvikelserapportering, men deltar också i Sophiahemmets övergripande elektroniska rapportering. HLA-mottagningens egna avvikelserapporter skrivs på papper, och arkiveras efter avslutad handläggning. Alla ärenden åtgärdas och resultatet återförs till rapportören.

  Anmälningsärenden från patienter till IVO hanteras i enlighet med gällande föreskrifter och i samarbete med Sophiahemmets Chefläkare. HLA-mottagningen har dock inte haft någon sådan anmälan under 2015.

  Under 2015 fördes samtal mellan verksamhetschefen för HLA-mottagningen och representant för sektionen Privatvård inom Landstinget om vår verksamhet. Under 2015 genomfördes därför också en granskning av fyra av gruppens kardiologer. I granskningsrapporten framhålls att HLA-mottagningens verksamhet håller mycket hög kvalitet, men att det förelåg kritik på 3 punkter.

  Under 2015 har en av gruppens läkare fått en anmärkning från Patientnämnden. Avvikelsen har korrigerats och Patientnämnden har konstaterat att patienten är nöjd härmed och ärendet har i och med detta avskrivits.

  Rutiner för LexMaria (SOSFS 2005:28) finns dokumenterade i händelse av patientskada, vilka är samma som Sophiahemmets rutiner och sker i samarbete med Sophiahemmets Chefläkare. Någon LexMaria-anmälan har inte gjorts under 2015.

  Patientnöjdheten mäts kontinuerligt årligen sedan många år. Under några veckor per år får alla patienter som besöker mottagningen frivilligt besvara ett antal frågor via e-mail-enkät. Resultatet gås igenom och diskuteras varje år med personalen. Denna enkät omfattar frågor som väntetider, information, helhetsintryck, bemötande och liknande parametrar.

  Samverkan för att förebygga vårdskador

  SOSFS 2011:9, 4 kap. 6§

  HLA-mottagningen samverkar i första hand med Sophiahemmet. Detta är mycket enkelt eftersom förutvarande Chefläkaren för Sophiahemmet också ingår i HLA-mottagningens läkargrupp. Därför kan HLA-mottagningen på detta se få del i de arbeten som utförs i olika grupperingar såsom kvalitets-, hygien- och miljögrupperna.

  Mottagningssköterskorna deltar två gånger per år i ”Mottagningsforum”. Här är kvalitetssamordnaren sammankallande och föredragande i bl.a. kvalitets- och hygienfrågor. Verksamhetschefen Sjukvård informerar om nyheter och förändringar i organisationen. Marknadschefen informerar om Varumärkesfrågor. Minnesanteckningarna finns tillgängliga för alla via Sophiahemmets intranät ”Insidan”.

  Medicinska Månadsrapporten är en stående information mellan sjukhusledningen och de externa vårdgivarna som skickas ut en gång per månad. Chefläkaren är ansvarig. I rapporten avhandlas kvalitets- och patientsäkerhetsärenden och läkarackrediteringar.

  Sophiahemmet har vidare en lokal gaskommitté och ett MTA-avtal med Capio S:t Göran. Även HLA-mottagningen har tillgång till dessa kontrollorgan.

  Riskanalys

  SOSFS 2011:9, 5 kap.1 §

  Vid större förändringar av verksamheten eller vid identifierade risker, som kan medföra skador på patienter, görs en riskanalys. Riskanalysen utgår från befintliga processer som ska förändras. En riskanalys omfattar: – tidplan, – riskidentifiering, – riskvärdering, – identifiering av bakomliggande orsak och – åtgärd för att förebygga negativ händelse. Läkargruppen på HLA-mottagningen beslutar om och när riskanalys skall genomföras. Till hjälp för detta används beslutsmanual och en mall för riskanalys som båda bygger på Socialstyrelsens handbok. Det har inte gjorts någon riskanalys under 2015 på HLA-mottagningen.

  Resultat

  SOSFS 2010:659 3 kap. 10 § p.3

  Resultaten från Patientnöjdhetsmätningen för HLA-mottagningen 2015 redovisas separat. Utfall av avvikelsehantering och utfall av kvalitetsmål för Sophiahemmet 2015 redovisas separat. HLA-mottagningen har inte haft några anmälningsärenden, Patientnämndsärenden, skriftliga klagomål eller LexMaria-ärenden under 2015.

  Övergripande mål och strategier för kommande år

  HLA-mottagningens nuvarande verksamhet baseras på ett förlängt 1-årsavtal med Stockholms Läns Landsting. I Stockholm pågår för närvarande en omfattande strukturförändring av sjukvården. I framtidsplanen för Stockholm planeras att 300.000 elektiva mottagningsbesök på sjukhusen skall flyttas ut till Närsjukhus/specialistcentra. Privata vårdgivare som idag arbetar på vårdavtal planeras övergå till vårdvalsmodellen. Inom Landstinget pågår en verksamhet med att ta fram vårdval inom en rad specialist-områden. HLA-mottagningen bedriver idag specialistvård inom kardiologi, lungmedicin och allergologi. Inom allergologin är nu vårdvalet infört och 2 av våra läkare är auktoriserade. HLA-mottagningen hyser också som underhyresgäster läkare inom allmän invärtesmedicin. I dagsläget vet vi inte vad som händer framöver? SLL:s planering av privatvården är mycket kortsiktig och dessutom saknas nästan helt information till vårdgivarna. Detta skapar en situation av osäkerhet för framtiden och svårigheter att långsiktigt planera.

  Den vård som HLA-mottagningen erbjuder kännetecknas av kontinuitet, kvalitet och hög patientsäkerhet, en ambition som vi kommer att fullfölja och utveckla. Vårt nära relation med Sophiahemmet innebär synergifördelar. I och med att Sophiahemmets tidigare Chefläkare med övergripande ansvar för kvalitet, miljö och patientsäkerhet, också är verksamhetsansvarig för HLA-mottagningen, medför detta faktum att HLA-mottagningen blir integrerad med Sophiahemmets kvalitetssäkring. Sophiahemmet är sedan flera år ISO-certifierat för såväl miljö som kvalitet (ISO 14001:2004 och ISO 9001:2000). På Sophiahemmet är patientsäkerhetsarbetet ett fokusområde sedan flera år tillbaka och redovisas på Sophiahemmets hemsida i den årliga kvalitetsredovisningen, ett drygt 40-sidigt dokument. Samtidigt som HLA-mottagningen är nära integrerat med Sophiahemmets patientsäkerhetsarbete, så är det på sin plats att samtidigt konstatera att HLA-mottagningen är en egen vårdgivare med eget vårdgivaransvar, och att HLA-mottagningen har ett eget ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9.

   

  Mars 2016

  Peter Möller (verksamhetsansvarig)

   

 • Miljöarbete

  Hälsa och miljötänkande går hand i hand. Vi på Sophiahemmet medverkar aktivt till en hållbar och hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom göra medvetna, väl genomtänkta val på alla nivåer. Sophiahemmet är miljöcertiferat sedan 2004. Det betyder att sjukhuset uppfyller en rad krav när det gäller miljöarbetet. Idag ligger fokus på tre huvudområden: att minska koldioxidutsläppen, att minska resursanvändningen och att minska utsläpp av kemikalier och läkemedel till vatten eftersom sjukvården har en speciell påverkan på allt levande.

Scrolla till toppen