Den 1 januari 2018 kom nya bestämmelser om hur klagomål och synpunkter från patienter och närstående ska hanteras i vården. I första hand är det vårdgivarens ansvar att bemöta och besvara de klagomål och synpunkter som kan uppstå i samband med vård och behandling. Patienter och närstående ska därför vända sig direkt till den verksamhet som ansvarat för vården och föra fram sitt klagomål.

  • Kontakta den aktuella mottagningen/vårdinrättningen som du har synpunkter och klagomål på. Du kan skriva till verksamhetschefen hos respektive vårdgivare som finns inom Sophiahemmet, se här för kontakt till vårdgivare .
  • Gäller det synpunkter och klagomål på Försäkringsmottagningen, Husläkarmottagningen, Hälsocentralen och Sophiahemmets vårdavdelning så kan du kontakta dem via vår e-tjänst som du når här.
  • Som patient eller anhörig kan du vända dig till Patientnämnden Stockholm. Det är en fristående och opartisk instans för problem i offentligt finansierad vård. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som stöd och hjälp för patienter eller närstående och kan vid behov agera länk till berörd verksamhet. Patientnämnden har tystnadsplikt och kan hjälpa patient eller närstående att föra fram klagomål och synpunkter till verksamheten, samt se till att svar ges. Patientnämnden kan också ge råd och stöd när det gäller ersättning för skada som uppkommit i samband med vård. Vänligen observera att om du har kommit till Sophiahemmet via privat sjukvårdsförsäkring så vänder du dig till ditt försäkringsbolag.
  • IVO har bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. IVO utreder bara händelser under ovanstående förutsättningar och där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat. Om du själv eller en närstående råkat ut för en vårdskada eller om du upplevt bristande patientsäkerhet kan du framföra detta till Inspektionen för vård och omsorg.
  • Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du kontaktar då Patientförsäkringen LÖF.  Läs mer i deras informationsbroschyr. Om vården är privat- eller privatförsäkringsfinansierad så gäller läkarens egen patientskadeförsäkring, kontakta då din vårdgivare.
  • Om behov finns så kan du vända dig i andra hand till Sophiahemmets chefläkare, via vår e-tjänst, klicka här eller hör av dig per brev. Adress: Chefläkare Marie Wickman Chantereau, Sophiahemmet Sjukhus, Box 5605, 114 86 Stockholm.
Till toppen