Säker vård

 • Patientsäkerhet och kvalitet i fokus

  Sophiahemmet Sjukhus arbetar kontinuerligt och systematiskt med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Säker vård är ledordet i vårt arbete.

  Målet för vårt arbete

  Vårt övergripande mål är att tillgodose en så hög och jämn vårdkvalitet som över huvud taget är möjligt. För att lyckas med det måste vi förstå dina behov, krav och förväntningar. Nöjda patienter och kunder är vår drivkraft och kvittot på att vi är professionella.

  Sophiahemmet är kvalitetscertifierat

  ”För god och tidsenlig vård”. Så formulerade Drottning Sophia sin insiktsfulla vision för Sophiahemmet redan 1889. Den vårdvisionen håller fortfarande för dagens kvalitets- och vårdutveckling. Kravet på kvalitetssäkrade verksamheter och ledningssystem är numera inskrivet i lag. Sophiahemmet AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015. Vi säkerställer och utvärderar vår vårdkvalitet kontinuerligt. Avsteg från dokumenterade vårdprocesser och rutiner och oväntade händelser i verksamheterna rapporteras till ansvariga chefer. Varje avvikelse analyseras och åtgärdas. Åtgärder följs sedan upp och utvärderas av verksamhetschefer och chefläkare, som är ansvarig för kvalitetsarbetet på Sophiahemmet.

 • Säkerhet och sekretess

  Alla dina uppgifter skyddas av Patientdatalagen samt GDPR. Vill du spärra hela eller delar av din journal, kontakta oss. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare.

 • Journalkopior

  Du har rätt att få en kopia av din journal som utfärdats på Försäkringsmottagningen. Andra vårdgivare och ditt försäkringsbolag kan också begära kopior, förutsatt att du godkänt detta.

  Journaler gällande öppenvård förvaras av behandlande läkare digitalt hos oss på mottagningen och rekvireras direkt från oss.

  Journalkopia, kopia till patient

  Journalrekvisition, kopia till vårdgivare/försäkringsbolag

 • Sparande av prover och uppgifter för kvalitetsregister

  Sophiahemmet, liksom alla andra vårdgivare, bedriver utvecklings- och kvalitetsarbete. När du lämnar blodprover eller vävnadsprover tillfrågas du därför om provet kan sparas i en biobank. Sparade prover kan komma att användas för din vård i framtiden, men också för forskning och kvalitetsutveckling. Om du tackar ja till detta kommer alla dina prover att skyddas med stöd av Biobankslagen, men du har rätt att tacka nej. Vidare kan du tillfrågas om att delta i olika kvalitetsregister eller anonymt besvara enkäter om hur du upplevt vården hos oss. Du kan självfallet avstå även från detta, och du ska i så fall meddela personalen att så är fallet.

 • Klagomål och synpunkter

  Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och erbjuda den bästa möjliga vården. Därför uppskattar vi om du berättar för oss om du inte är nöjd med bemötandet eller vården hos oss. Det finns flera sätt att göra detta på:

   • I första hand ska du kontakta vår verksamhetschef Maarit Korkeila Lidén via vår e-tjänst som du når här.
   • Om du har klagomål på vården vid Sophiahemmet kan du även vända till ditt försäkringsbolag.
   • Om behov finns kan du vända dig till Sophiahemmets chefläkare via vår e-tjänst eller via brev. Adress: Chefläkare Marie Wickman Chantereau, Sophiahemmet Sjukhus, Box 5605, 114 86 Stockholm.
 • Trygg och säker hantering av personuppgifter

  När du är i kontakt med oss på Försäkringsmottagningen registrerar vi uppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att du ska få en bra och säker vård. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Uppdaterad: 25 maj, 2018

Scrolla till toppen