Kvalitet, patientsäkerhet och miljö

Patientsäkerhet är grunden i Sophiahemmets sjukhus kvalitetsarbete

Hög patientsäkerhet genom förebyggande och systematiskt arbete är en av sjukhusets viktigaste prioriteringar, vilket ses i de övergripande långsiktiga målen och ska märkas i allt som utförs på sjukhuset. Sophiahemmet sjukhus invigdes 1889 på initiativ av Drottning Sophia. Drottningens vision var att  kunna ge god och tidsenlig vård åt alla människor i alla samhällsklasser.
Drottningens ord från 1889 är ännu idag en ledstjärna för Sophiahemmet, om vikten av utveckling och förnyelse genom anpassning till tidens krav och omständigheter.

I vår årliga patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsredovisning kan man läsa om vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts under det gångna året.

Sophiahemmets patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsredovisning 2023

Sophiahemmet är kvalitets- och miljöcertifierat

För att säkerställa att lagkraven uppfylls och utveckling sker gällande patientsäkerhet, kvalitet och miljö så har Sophiahemmet valt att ISO-certifiera verksamheterna. Sedan 2008 är vi kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001 och interna och externa revisioner hålls årligen för att ständigt förbättra och utveckla vårt ledningssystem. Sedan 2004 är Sophiahemmet är miljöcertifierat, enligt SS-EN ISO 14001 och har ett väl implementerat miljöledningssystem som även det årligen revideras internt av egna revisorer och av externt revisionsföretag.

Intern revision är vår egenkontroll att vi arbetar på rätt sätt. Syftet med de interna revisionerna är att ge ledningen information samt att säkerställa att verkligheten överensstämmer med kvalitet- och miljöledningssystemet samt att ledningssystemet överensstämmer med standard och lagkrav. Extern revision genomförs av tredje part och syftar till att undersöka om kraven i ISO-certifieringen uppfylls liksom de lagkrav verksamheten omfattas av. Extern revision krävs för att bli certifierad.

Vi granskar kontinuerligt resultatet av vårt patientsäkerhetsarbete för att säkerställa och utveckla vårdkvaliteten, bland annat genom nära samarbete med Sophiahemmets Högskola som bedriver forskning och utbildning. Läs gärna mer om vårt kvalitetsarbete i vår patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsredovisning om hur vi arbetar och har arbetat under det gångna året.

Se även resultatet från våra patientenkäter, under 2023 svarade 9263 personer. 97 % av dessa anger att dom är nöjda med sitt besök hos oss (Hälsocentralen, Försäkringsmottagningen, Husläkarmottagningen och vårdenheten med två slutenvårdsavdelningar)  och vårt Net promotor score, NPS som är svar på om man vill rekommendera enheterna till någon i samma situation ligger på 81 (Indexintervallet ligger  -100 – 100) vilket är ett utmärkt resultat och visar på förtroende och ett resultat av vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.  Läs mer här!

Dokument och länkar Plus-ikon