Kvalitet, patientsäkerhet och miljö

Patientsäkerhet är grunden i Sophiahemmets sjukhus kvalitetsarbete

Hög patientsäkerhet genom förebyggande och systematiskt arbete är en av sjukhusets viktigaste prioriteringar, vilket ses i de övergripande långsiktiga målen och ska märkas i allt som utförs på sjukhuset. Sophiahemmet sjukhus invigdes 1889 på initiativ av Drottning Sophia. Drottningens vision var att  kunna ge god och tidsenlig vård åt alla människor i alla samhällsklasser.
Drottningens ord från 1889 är ännu idag en ledstjärna för Sophiahemmet, om vikten av utveckling och förnyelse genom anpassning till tidens krav och omständigheter.

I vår årliga patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsredovisning kan det läsas om vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts under det gångna året.

Sophiahemmets patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsredovisning 2021

Sophiahemmet är kvalitets- och miljöcertifierat

För att säkerställa att lagkraven uppfylls och utveckling sker gällande patientsäkerhet, kvalitet och miljö så har Sophiahemmet valt att ISO-certifiera verksamheterna. Sedan 2008 är vi kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001 och interna och externa revisioner hålls årligen för att ständigt förbättra och utveckla vårt ledningssystem. Sedan 2004 är Sophiahemmet är miljöcertifierat, enligt SS-EN ISO 14001 och har ett väl implementerat miljöledningssystem som även det årligen revideras internt av egna revisorer och av externt revisionsföretag.

Intern revision är vår egen kontroll på att vi arbetar på rätt sätt. Syftet med de interna revisionerna är att ge ledningen information samt att säkerställa att verkligheten överensstämmer med kvalitet- och miljöledningssystemet samt att ledningssystemet överensstämmer med standarden och lagkrav. Extern revision genomförs av tredje part och syftar till att undersöka om kraven i ISO-certifieringen uppfylls liksom de lagkrav verksamheten omfattas av. Extern revision krävs för att bli certifierad.

Förutom det så granskar vi kontinuerligt resultatet av vårt arbete för att säkerställa och utveckla vårdkvaliteten i vår strävan mot en så säker och god vård som någonsin möjligt. Vi har ett nära samarbete med Sophiahemmets Högskola som bedriver forskning och utbildning. Läs gärna mer om vårt kvalitetsarbete i vår patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsredovisning om hur vi arbetar och har arbetat under 2021 och se även resultatet från våra patientenkäter där 7970 svar har inkommit från våra patienter. 93 % av dessa anger att dom är nöjda och vårt Net promotor score ligger på 80 vilket är ett utmärkt resultat.  Läs mer här!

Dokument och länkar Plus-ikon