Hållbarhetsmål

Sophiahemmets hållbarhetsmål fastställs av ledningen

Hållbarhetspolicyn, de betydande miljöaspekterna, kund- och myndighetskrav och vår omvärld ligger som grund till målen. I hållbarhetspolicyn återfinns fyra perspektiv:

Vi arbetar hälsofrämjande

Övergripande mål: Höja medvetandenivån om Agenda 2030 (mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla och mål 12 Hållbar konsumtion och produktion) och hållbar utveckling för våra medarbetare.

Vi arbetar patientsäkert

Övergripande mål: Leverera effektiv och säker vård med rätt kvalitet samt arbeta med förebyggande hälso- och sjukvård.

Vi integrerar hållbarhetsfrågor i forskning och utbildning

Övergripande mål: Höja medvetandenivån om Agenda 2030 och hållbar utveckling i forskning och utbildning.

Vi arbetar klimat- och resurseffektivt

Övergripande mål: Hållbar och provaktiv fastighetsförvaltning och -drift, med hänsyn till kretsloppet.

Varje mål har ett eller flera fokusområden med underliggande aktiviteter och mätetal som följs upp och utvärderas en eller två gånger per år.