Ackrediterade vårdgivare

Sophiahemmet är det privata sjukhuset för personlig och professionell medicinsk vård och omvårdnad och har ett starkt varumärke som ska borga för kvalitet och kompetens.

Detta innebär att stora krav ställs på de vårdgivare och medarbetare som är verksamma vid Sophiahemmet och därför finns ett ackrediteringsförfarande av vårdgivarna vid Sophiahemmet. Ackrediteringsförfarandet säkrar att alla Sophiahemmets vårdgivare uppfyller krav på hög kvalitet, patientsäkerhet och kompetens.

Ackrediterad vårdgivare på Sophiahemmet

Sophiahemmet ska stå för patientsäker vård. För oss är det grunden för kvalitet inom svensk hälso- och sjukvård. Bilden beskriver vilka delar som Sophiahemmets ackreditering består av. Målet är att säkerställa att alla som verkar inom Sophiahemmet gör det enligt samma principer, regelverk och förhållningssätt.

Ackrediteringsmodellen omfattar

Lagar och förordningar

Avtal

 • Hyresavtal med Sophiahemmet
 • Samverkansavtal med Sophiahemmet
 • Avtal med regioner
 • Avtal med försäkringsbolag
 • Kollektivavtal
 • m.fl.

Etik och värdegrund

Sophiahemmets policys inom

 • Kvalitet
 • Hållbarhet
 • Basala kläd- och hygienrutiner
 • Bemötande
 • Varumärke
 • Mediapolicy
 • IT-säkerhet
 • m.fl.

Hjärtsäkert sjukhus

Hela Sophiahemmet är hjärtsäker zon.

I enlighet med Svensk Standard SS 280000:2015 som bland annat bygger på Svenska HLR-rådets riktlinjer, så arbetar vi på Sophiahemmet för att hela Sophiahemmets område ska vara en hjärtsäker zon. Detta innebär att alla medarbetare genomgår regelbunden HLR-utbildning, tidig hjärt-lungräddning kan påbörjas, samt hjärtstartare finns utplacerade inom hela området och är tydligt skyltade.