Hälsa och hållbar utveckling

Dagens samhälle utvecklas i snabb takt och krav ställs på att leva bekvämt och tryggt.

Hur värnar man om miljön samtidigt som man ej ger avkall på kravet på välstånd och äventyrar kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov? Det är en utmaning.

På Sophiahemmet vill vi arbeta för en hållbar utveckling där hänsyn till miljö och aktivt miljö- och kvalitetsarbete med ständiga förbättringar ska vara en naturlig del av vårt arbete.Ledningarna för samtliga affärsområden inom Sophiahemmet, ideell förening har beslutat att i all verksamhetsutveckling beakta FN’s globala hållbarhetsmål formulerade i Agenda 2030. Läs mer om de globala målen här. Våra fokusområden är mål 3 (hälsa och välbefinnande), mål 4 (god utbildning för alla) och mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) av de globala målen. Att hela tiden beakta dessa mål i vårt kvalitetsarbete ger oss goda förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling framöver. Ta del av vår policy för hållbar utveckling.

Mål för vårt arbete

Hållbar utveckling och hälsa går hand i hand. Vårt mål är att vi skall minska vår miljöpåverkan och resursförbrukning med bibehållen god kvalitet. Det gör vi genom att utbilda våra medarbetare till att ta miljöhänsyn i handlingar och beslut till exempel genom att använda rätt läkemedel, ställa krav på våra leverantörer gällande transporter och inköp, minska kemikalieanvändningen och dra ner på pappersanvändningen. Sophiahemmets medarbetare arbetar kontinuerligt med miljöfrågor i samverkan med vårdgivare verksamma vid sjukhuset för att medverka till en hållbar och hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer i vår broschyr om hur vi arbetar långsiktigt med hållbar utveckling.