Patientinvolvering en nyckel till framgång

Huvudsyftet med att vi mäter patientupplevelsen är att vi vill öka värdet och säkerställa kvaliteten genom patientdriven verksamhetsutveckling där patienternas erfarenheter är grunden i vårt förbättringsarbete.

Vår enkät används i verksamheternas förbättringsarbete då patienter i realtid ger feedback. Allt svar ges anonymt och inga telefonnummer sparas.

2022 besvarade totalt 8055 patienter på Sophiahemmets enkät efter sitt besök på Vårdenheten, Husläkarmottagningen, Försäkringsmottagningen eller Hälsocentralen. 3632 beröm kom in samt 728 förbättringsförslag. Halvår 2023 besvarade 5020 patienter på Sophiahemmet enkäten.

Vad är det som mäts?

Vi mäter NPS – Net Promoter Score som bygger på frågan: Skulle du rekommendera oss till någon i samma situation? Patienten svarar enligt en skala mellan 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Det sammanlagda resultatet ger värden -100 till +100. Vårt totala NPS-resultat halvår 2023 blev 82, ett utmärkt resultat.

97 % av patienterna är nöjda med sitt besök på Sophiahemmet.

Vi frågar om upplevelse av bemötande, given  informationen, tillgänglighet, delaktighet, hur nöjd man är med besöket och om behovet av vård och behandling har blivit tillgodosett. Alla svar redovisas löpande till verksamheterna. Patienternas förslag på förbättringsområden är ett verktyg för ledningen och medarbetarna i det fortsatta kvalitetsarbetet.

Under 2022 fick vi följande resultat (ser likadant ut halvår 2023):

99 % av patienterna är nöjda med bemötandet
97 % av patienterna är nöjda med tillgängligheten
97 % av patienterna är nöjda med informationen
97 % av patienterna är nöjda med delaktigheten
95 % av patienterna är nöjda med sin vård/behandling
98 % av patienterna anser sig ha goda förutsättningar att komma hem efter operationen

Förutsättningar för hemgång efter operation har ökat från 91 % (2020) till 98% (2022) på Vårdenheten efter att man förbättrat informationsmaterialet inför hemskrivning.

Resultat patientenkät 2022
Resultat patientenkät 2022
Resultat patientenkät 2022