Patientinvolvering en nyckel till framgång

Huvudsyftet med att vi mäter patientupplevelsen är att vi vill öka värdet och säkerställa kvaliteten genom patientdriven verksamhetsutveckling där patienternas erfarenheter är grunden i vårt förbättringsarbete.

Vår enkät används i verksamheternas förbättringsarbete då patienter i realtid ger feedback. Alla svar ges anonymt och inga telefonnummer sparas.

2023 besvarade totalt 9263 patienter (jmf med 2022 8055 patienter) på Sophiahemmets enkät efter sitt besök på Vårdenheten, Husläkarmottagningen, Försäkringsmottagningen eller Hälsocentralen. 4578 beröm kom in samt 913 förbättringsförslag.

Vad är det som mäts?

Vi mäter NPS – Net Promoter Score som bygger på frågan: Skulle du rekommendera oss till någon i samma situation? Patienten svarar enligt en skala mellan 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Det sammanlagda resultatet ger värden -100 till +100. Vårt totala NPS-resultat  2023 blev 81, vilket är ett utmärkt resultat.

97 % av patienterna är nöjda med sitt besök på Sophiahemmet.

Vi frågar om upplevelse av bemötande, given  informationen, tillgänglighet, delaktighet, hur nöjd man är med besöket och om behovet av vård och behandling har blivit tillgodosett. Alla svar redovisas löpande till verksamheterna. Patienternas förslag på förbättringsområden är ett verktyg för ledningen och medarbetarna i det fortsatta kvalitetsarbetet.

Under 2023 fick vi följande resultat:

98 % av patienterna är nöjda med bemötandet
97 % av patienterna är nöjda med tillgängligheten
97 % av patienterna är nöjda med informationen
97 % av patienterna är nöjda med delaktigheten
96 % av patienterna är nöjda med sin vård/behandling
99 % av patienterna anser sig ha goda förutsättningar att komma hem efter operationen

Förutsättningar för hemgång efter operation har ökat från 91 % (2020) till 99% (2023) på Vårdenheten efter att man förbättrat informationsmaterialet inför hemskrivning.