Sophiahemmet Sjukhus arbetar kontinuerligt och systematiskt med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Säkerhet är ledordet i vårt arbete.

En god patientsäkerhetskultur kännetecknas av att medarbetarna är medvetna om risker och rapporterar avvikelser. Avvikelserna leder till att man systematiskt och fortlöpande utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheterna och är öppen för att ompröva arbetssätt och metoder. I vår patientsäkerhetsberättelse kan du läsa mer om vårt patientsäkerhetsarbete.

Ett av våra övergripande mål är att tillgodose en så hög och jämn vårdkvalitet som över huvudtaget är möjligt. För att lyckas med det måste vi förstå våra patienters behov, krav och förväntningar. Nöjda patienter och kunder är vår drivkraft.

Hur mäter vi patientupplevelsen?

Utvärderingen görs i form av en patientenkät. I enkäten finns stora möjligheter att uttrycka sig fritt och peka på det som känns särskilt viktigt, vilket är en värdefull och lärorik kunskap för oss så att vi kan bemöta alla patienter på bästa sätt.

Under 2018 jan-okt besvarade drygt 2000 patienter Sophiahemmets patientenkäter som mejlats ut, till de patienter som lämnat sitt godkännande vid besöket, eller besvarats på plats. Under okt-dec bytte vi enkät och började skicka ut den per sms, man kan fortfarande besvara direkt på plats, och har fått in ytterligare 2000 svar.

Sophiahemmet är tacksamma att så många patienter under 2018 tagit sig tid att  lämna sina synpunkter  och därmed hjälpt oss i vårt förbättringsarbete!

Se resultatet här!

Till toppen