Säker vård

Sophiahemmet Sjukhus arbetar kontinuerligt och systematiskt med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Säkerhet är ledordet i vårt arbete.

En god patientsäkerhetskultur kännetecknas av att medarbetarna är medvetna om risker och rapporterar avvikelser. Avvikelserna leder till att man systematiskt och fortlöpande utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheterna och är öppen för att ompröva arbetssätt och metoder. I vår patientsäkerhetsberättelse kan du läsa mer om vårt patientsäkerhetsarbete.

Ett av våra övergripande mål är att tillgodose en så hög och jämn vårdkvalitet som är möjligt. För att lyckas med det måste vi förstå våra patienters behov, krav och förväntningar. Nöjda patienter och kunder är vår drivkraft.

Hur mäter vi patientupplevelsen?

Utvärderingen görs i form av en elektronisk patientenkät som antingen besvaras på plats på en surfplatta eller via sms i mobilen. I enkäten finns det stora möjligheter till att uttrycka sig fritt och peka på det som känns särskilt viktigt.

Under 2022 svarade 8055 patienter på vår enkät vilket är en ökning med drygt 100 personer sedan 2021. Vi fick in 3632 beröm och 728 förbättringsförslag som vi hanterar löpande för att fortsätta att förbättra vården och kvaliteten. Läs mer här om vår enkät.

Sophiahemmet är tacksamma för att så många patienter under 2022 tagit sig tid att  lämna sina synpunkter samt beröm och därmed hjälpt oss i vårt förbättringsarbete!

 

Patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsredovisning

2022

2021