Sophiahemmet Sjukhus arbetar kontinuerligt och systematiskt med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Säkerhet är ledordet i vårt arbete.

En god patientsäkerhetskultur kännetecknas av att medarbetarna är medvetna om risker och rapporterar avvikelser. Avvikelserna leder till att man systematiskt och fortlöpande utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheterna och är öppen för att ompröva arbetssätt och metoder. I vår patientsäkerhetsberättelse kan du läsa mer om vårt patientsäkerhetsarbete.

Ett av våra övergripande mål är att tillgodose en så hög och jämn vårdkvalitet som över huvudtaget är möjligt. För att lyckas med det måste vi förstå våra patienters behov, krav och förväntningar. Nöjda patienter och kunder är vår drivkraft.

Hur mäter vi patientupplevelsen?

Utvärderingen görs i form av en elektronisk patientenkät som antingen besvaras på plats på en platta eller via sms i mobilen. I enkäten finns det stora möjligheter till att uttrycka sig fritt och peka på det som känns särskilt viktigt.

Under 2019 svarade 7955 patienter på vår enkät, 417 förbättringsförslag kom in och 2046 beröm gavs till våra medarbetare. 149 av de som besvarande enkäten angav att de gärna vill deltaga vid eventuella förbättringsarbeten längre fram.

Sophiahemmet är tacksamma att så många patienter under 2019 tagit sig tid att  lämna sina synpunkter samt beröm och därmed hjälpt oss i vårt förbättringsarbete!

Se resultatet här!

Till toppen