Sophiahemmet Sjukhus arbetar kontinuerligt och systematiskt med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Säker vård är ledordet i vårt arbete.

En god patientsäkerhetskultur kännetecknas av att medarbetarna är medvetna om risker och rapporterar avvikelser. Avvikelserna leder till att man systematiskt och fortlöpande utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheterna och är öppen för att ompröva arbetssätt och metoder. I vår patientsäkerhetsberättelse kan du läsa mer om vårt patientsäkerhetsarbete.

Ett av våra övergripande mål är att tillgodose en så hög och jämn vårdkvalitet som över huvud taget är möjligt. För att lyckas med det måste vi förstå dina behov, krav och förväntningar. Nöjda patienter och kunder är vår drivkraft och bland annat kvitto på att vi är professionella.

Dina upplevelse av vården mäts och utvärderas

Utvärderingen görs i form av en patientenkät per mejl. Du har stora möjligheter att uttrycka dig fritt och peka på det som känns särskilt viktigt för dig vilket är en värdefull och lärorik kunskap för oss så att vi kan bemöta dig på bästa sätt.

Våra tre mottagningar, Försäkringsmottagningen, Husläkarmottagningen och Hälsocentralen genomför även sina utvärderingar via en platta, så kallad Touch Point, där du som patient kan svara på hur besöket upplevts genom att trycka på en display. Det tar bara en minut och de är placerade på respektive mottagningsentré. Genom att möjligheten finns att svara direkt i anslutning till besöket och tekniken dessutom är sådan så är det mycket enkelt att medverka.

Se resultaten här från 2017.

Till toppen