Säker vård

Sophiahemmet Sjukhus arbetar kontinuerligt och systematiskt med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Säkerhet är ledordet i vårt arbete.

En god patientsäkerhetskultur kännetecknas av att medarbetarna är medvetna om risker och rapporterar avvikelser. Avvikelserna leder till att man systematiskt och fortlöpande utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheterna och är öppen för att ompröva arbetssätt och metoder. I vår patientsäkerhetsberättelse kan du läsa mer om vårt patientsäkerhetsarbete.

Ett av våra övergripande mål är att tillgodose en så hög och jämn vårdkvalitet som överhuvudtaget är möjligt. För att lyckas med det måste vi förstå våra patienters behov, krav och förväntningar. Nöjda patienter och kunder är vår drivkraft.

Hur mäter vi patientupplevelsen?

Utvärderingen görs i form av en elektronisk patientenkät som antingen besvaras på plats på en platta eller via sms i mobilen. I enkäten finns det stora möjligheter till att uttrycka sig fritt och peka på det som känns särskilt viktigt.

Under 2021 svarade 7970 patienter på vår enkät vilket är en ökning på 1000 patienter om man jämför med 2020. Vi fick in 441 förbättringsförslag och 2864 beröm som gavs direkt till våra medarbetare. 728 av de som besvarade enkäten angav också att de gärna vill deltaga vid eventuella förbättringsarbeten längre fram.

Sophiahemmet är tacksamma att så många patienter under 2021 tagit sig tid att  lämna sina synpunkter samt beröm och därmed hjälpt oss i vårt förbättringsarbete!