Sophiahemmet Sjukhus - vård i världsklass

Sophiahemmet bedriver sjukvård, utbildning och patientnära forskning sedan 1884.

Den sjukvård som ges på Sophiahemmet Sjukhus sker dels i egen regi genom det helägda dotterbolaget Sophiahemmet AB, dels genom noggrant utvalda vårdgivare som i fristående bolag erbjuder specialistsjukvård i ett 40-tal olika företag i en modern s k vårdgalleria. I Sophiahemmet AB:s egna verksamheter ingår FörsäkringsmottagningenHusläkarmottagningenHälsocentralen samt vårdavdelningar.

Inom Sophiahemmet verkar 40-talet ackrediterade vårdgivare. Vi har en tydlig ackrediteringsmodell som ska borga för att gemensamma och högt ställda kvalitetskrav efterlevs. Vi ackrediterar därför bara vårdgivare som uppfyller dessa krav. Där ingår bland annat kraven på att följa lagar och förordningar, sitt avtal med huvudmannen, etiska riktlinjer, Sophiahemmets värdegrund och policys.

De fristående vårdgivare som idag bedriver vård inom Sophiahemmet bär alla medicinskt, juridiskt och affärsmässigt ansvar för sin verksamhet. Den offentligt finansierade vård som utförs av vårdgivarna på Sophiahemmet sker på uppdrag av landstinget som har ett övergripande huvudmannaansvar för all vård som utförs i länet. Vården bedrivs genom olika typer av vårdavtal med olika vårdgivare, t ex genom vårdval eller upphandlingar. De ser olika ut för varje verksamhet vilket medför att villkoren för vården preciseras på varje vårdgivares egen hemsida. Vissa vårdgivare har dessutom avtal med försäkringsbolag för utredning och behandling av patienter med privat sjukvårdsförsäkring.

Ackrediterad vårdgivare – en kvalitetsgaranti

För att säkerställa att alla som verkar inom Sophiahemmets varumärke gör det enligt samma principer om säker och högkvalitativ vård så ackrediterar vi våra vårdgivare. De vårdgivare som är ackrediterade har rätt att använda sig av Sophiahemmets symbol för ackrediterad vårdgivare. Ackreditering på Sophiahemmet innebär en förpliktelse att följa Sophiahemmets uppsatta regelverk och förhållningssätt.

Hög ambitionsnivå

All vård på Sophiahemmet ska hålla en hög kvalitet med högsta möjliga säkerhet. Vårdgivarna ska delta i relevanta kvalitetsregister och öppet redovisa sina resultat.

Starka specialiteter genom centrumbildningar

Sophiahemmets galleriamodell är strukturerat med en vårdgivare för varje specialitet, det vi kallar specialistcenter. I vissa fall kan flera självständiga subspecialister samverka i ett gemensamt center och vårdgivarbolag. Varje center tar fullt ansvar för vårdens kvalitet och verksamhetens utveckling. Ytterst ansvarig för vården är verksamhetschefen hos respektive vårdgivare.

Sjukhuset – ett koncept

De vårdgivare som är verksamma på Sophiahemmet Sjukhus förbinder sig förutom till ovanstående att följa varumärkesregler och andra relevanta policys, samverka med övriga vården såväl på som utanför Sophiahemmet samt möjliggöra utveckling, utbildning och forskning t ex i samarbete med Sophiahemmet Högskola. Vårdgivarna har tillgång till Sophiahemmets infrastruktur som utgör allt från IT-tjänster och IT-säkerhet till fastighetshetsförvaltning och städning. Allt för att kunna ge patienterna en så god vård och optimal upplevelse som möjligt.