Sophiahemmets policy för hållbar utveckling

Sophiahemmet, ideell förening omfattar utbildning, hälso- och sjukvård och forskning.

Verksamheten bedrivs inom Sophiahemmet, ideell förening, Sophiahemmet AB och Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB.

Vi strävar efter absolut högsta kvalitet i utbildning, forskning samt hälsa, vård och omsorg med tydligt fokus på säker vård.

Ledningarna för samtliga affärsområden inom Sophiahemmet, ideell förening har beslutat att i all verksamhetsutveckling beakta FN’s globala hållbarhetsmål formulerade i Agenda 2030. Våra fokusområden är mål 3 (hälsa och välbefinnande), mål 4 (god utbildning för alla) och mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) av de globala målen. Att hela tiden beakta dessa mål i vårt kvalitetsarbete ger oss goda förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling framöver.

För Sophiahemmet, ideell förening innebär hållbarhetsarbetet att vi ständigt förbättrar kvalitets- och miljöledningssystemet samt skyddar miljön, inklusive förebyggande av föroreningar. Kontinuerligt arbetar vi med kvalitets- och miljöfrågor i samverkan med vårdgivare och optimerar säkerheten för patienter, medarbetare och studenter samt garanterar kvaliteten på det vi levererar till våra intressenter samt en bra arbetsmiljö. Sophiahemmet ska i sin utbildnings- och forskningsverksamhet främja hållbar utveckling för att kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö, samt ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Hållbar utveckling integreras i de forskningsanknutna utbildningarna.

Vi strävar efter att ständigt bli bättre inom följande fyra perspektiv:

Vi arbetar hälsofrämjande. Höja medvetandenivån om Agenda 2030 (mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla och 12 Hållbar konsumtion och produktion) och hållbar utveckling för våra medarbetare.

Vi arbetar patientsäkert. Leverera effektiv och säker vård med rätt kvalitet samt arbeta med förebyggande hälso-och sjukvård.

Vi integrerar hållbarhetsfrågor i forskning och utbildning. Höja medvetandenivån om Agenda 2030 och hållbar utveckling i forskning och utbildning.

Vi arbetar klimat-och resurseffektivt. Hållbar och proaktiv fastighetsförvaltning och –drift, med hänsyn till kretsloppet.

Förutsättningar för framgångsrikt arbete med hållbar utveckling på Sophiahemmet är:

  • Ledningens engagemang
  • Medvetna och kompetenta medarbetare
  • Samverkan med verksamheternas olika intressenter, inklusive interdisciplinär samverkan
  • En kultur där avvikelsehantering är naturlig och utnyttjas effektivt
  • En ackrediteringsprocess som säkerställer kvaliteten på samtliga vårdgivare
  • Riskanalyser som identifierar och minimerar risker för patienter, medarbetare och studenter, men också för samhället i övrigt
  • En hållbar ekonomi som tillåter kloka investeringar
  • Uppföljning och säkerställande av efterlevnad av lagar och andra bindande krav
  • Mål som är mätbara och driver hållbar utveckling
  • Transparens kring hur vi arbetar och vilka resultat vi uppnår

Sophiahemmet är kvalitets- och miljöcertifierat