Säker vård

 • Patientsäkerhet och kvalitet i fokus

  Här på Sophiahemmet Sjukhus arbetar vi kontinuerligt med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Säker vård är ledordet i vårt arbete.

  Vårt övergripande mål är att tillgodose en så hög och jämn vårdkvalitet som över huvudtaget är möjligt. Det gör vi för att du som patient och kund ska få en god och säker vård och uppleva att vi håller vad vi lovar. För att lyckas med det måste vi förstå dina behov, krav och förväntningar. Nöjda patienter och kunder är vår drivkraft och kvittot på att vi är professionella.

  Dina upplevelse av vården mäts och utvärderas
  Utvärderingen görs i form av en patientenkät per mejl. Där finns stora möjligheter att uttrycka sig fritt och peka på det som känns särskilt viktigt. Se resultat här.

  Risk- och avvikelsehantering
  Avsteg från dokumenterade vårdprocesser och rutiner och oväntade händelser i verksamheterna rapporteras till våra ansvariga chefer. Varje risk och/eller avvikelse analyseras och åtgärdas. Åtgärder följs sedan upp och utvärderas av verksamhetschefer och chefläkare, som är ansvarig för kvalitetsarbetet på Sophiahemmet.

 • Säkerhet och sekretess

  Alla dina uppgifter skyddas av Patientdatalagen. Kontakta oss på kliniken för information om sammanhållen journalföring.

  Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring och det ska du i så fall meddela din patientansvariga läkare. Vill du spärra hela eller delar av din journal, kontakta oss. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Föräldrar kan inte spärra sitt barns journal.

 • Sparande av prover och uppgifter för kvalitetsregister

  Sophiahemmet, liksom alla andra vårdgivare, bedriver utvecklings- och kvalitetsarbete. När du lämnar blodprover eller vävnadsprover tillfrågas du därför om provet kan sparas i en biobank. Sparade prover kan komma att användas för din vård i framtiden, men också för forskning och kvalitetsutveckling. Om du tackar ja till detta kommer alla dina prover att skyddas med stöd av Biobankslagen, men du har rätt att tacka nej. Vidare kan du tillfrågas om att delta i olika kvalitetsregister eller anonymt besvara enkäter om hur du upplevt vården hos oss. Du kan självfallet avstå även från detta, och du ska i så fall meddela personalen att så är fallet.

 • Klagomål och synpunkter

  Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och erbjuda den bäst möjliga vården. Därför uppskattar vi om du berättar för oss om du inte är nöjd med bemötandet eller vården hos oss. Det finns flera sätt att göra detta på:

  • I första hand ska du kontakta vår verksamhetschef Madeleine Lempke via vår e-tjänst som du når här.
  • Om du har klagomål på vården vid Sophiahemmet kan du som patient eller anhörig vända dig till Patientnämnden. Det är en fristående och opartisk instans som hanterar alla slags problem i offentligt finansierad vård. Vänligen observera att om du har kommit till Sophiahemmet via privat sjukvårdsförsäkring, är det försäkringsbolaget du ska vända dig till.
  • Om behov finns kan du vända dig till Sophiahemmets chefläkare via vår e-tjänst eller via brev. Adress: Chefläkare Marie Wickman Chantereau, Sophiahemmet Sjukhus, Box 5605, 114 86 Stockholm.
  • Om du själv eller en närstående råkat ut för en vårdskada eller om du upplevt bristande patientsäkerhet kan du framföra detta till Inspektionen för vård och omsorg. IVO ansvarar för att utreda patientklagomål, varför fel kan ha uppstått och vad som ska göras för att minimera risken att det händer igen.
  • Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du kontaktar då Patientförsäkringen LÖF.  Om vården är privat- eller privatförsäkringsfinansierad så gäller läkarens egen patientskadeförsäkring, kontakta då din vårdgivare.
 • Trygg och säker hantering av personuppgifter

  När du är i kontakt med oss på Hälsocentralen registrerar vi uppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att du ska få en bra och säker vård. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 • Vårt hållbarhetsarbete

  Miljö och hållbar utveckling

  För att säkerställa att lagkraven uppfylls och utveckling sker gällande patientsäkerhet, kvalitet och miljö så har Sophiahemmet valt att ISO-certifiera verksamheterna och vi granskar kontinuerligt resultatet av vårt arbete för att säkerställa och utveckla en så säker och god vård som någonsin möjligt.

  Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete här.

Scrolla till toppen