Bättre kommunikation ger ökad säkerhet

Brister i kommunikationen mellan sjukvårdspersonal är den vanligaste orsaken till missöden inom vården. En mer strukturerad metod för att dela med sig av information ska minska problemet.

SBAR är ett begrepp som har fått genomslag inom vården under de senaste åren. Bakom bokstäverna finns en metod som förhoppningsvis ska bidra till att minska det faktum att uppemot tio procent av alla som vårdas på sjukhus drabbas av någon form av vårdskada. Brister i kommunikation vid överlämning av patienter är en vanlig orsak.

Grundtanken är att om alla rapporter om allt som rör patienter behandlas på samma sätt kommer misstagen att minimeras.

– Med ett strukturerat sätt att berätta om en patients hälsotillstånd minskar risken för missförstånd. Det är även ett sätt att överbrygga problemen med att olika yrkesgrupper kan ha svårt att förstå varandra, berättar Marie Therborn, klinisk adjunkt vid Sophiahemmet Högskola som bland annat undervisar om SBAR.

SBAR är utvecklad av den amerikanska marinen, där arbetet med kritiska moment ofta skerunder tidspress. Senare har den anpassats för att fungera inom vården med en icke-akut och en akut variant.

I dag propagerar både Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, för att fler ska använda metoden.

Bokstaven s i SBAR står för att den som ger information först ska ge en kort övergripande information om Situationen. B står för att man i nästa steg ska berätta om Bakgrunden, en kort men relevant sjukdomshistorik. A står för Aktuellt tillstånd medan R står för Rekommendation av åtgärd.

– Lika viktigt är att den som får en rapport först ska lyssna på hela redogörelsen innan han eller hon börjar ställa frågor, säger Marie Therborn.

På Sophiahemmet sjukhus har det under den senaste tiden pågått ett intensivt arbete för att anpassa metoden för den egna organisationen.

– Alla som inför SBAR måste justera metoden så att den passar den verksamhet som bedrivs. En arbetsgrupp hos oss har precis blivit klara med vår anpassning och inom kort kommer vi att utbilda berörd personal, säger Eva Malmqvist, vårdchef för operation och vårdenheten på Sophiahemmet.

SBAR. Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation. En av de vanligaste orsakerna till tillbud i vården är att kommunikationen brustit mellan olika personer. SBAR är ett sätt att lämna och ta emot viktig information strukturerat och snabbt.

Text: Per Westergård
Foto: Samir Soudah

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2012