Japansk filosofi intar sjukvården

Japansk bilindustri har blivit en viktig förebild för svensk sjukvård.

Tankarna på en smidig produktion med kunden i centrum har visat sig vara framgångsrika även här. Sophiahemmet är just i färd med att introducera Lean i verksamheten.

Det började i Japan där Toyota utvecklade en metod för att göra bilproduktionen smidigare och mer effektiv. Förhållningssättet som kallas Lean– smidig – har sedan spridits över världen och till andra branscher, bland annat till sjukvården.

I Sverige har till exempel Universitetssjukhuset i Lund och Capio S:t Görans Sjukhus kommit långt med Lean-arbetet. Där har man arbetat intensivt med att korta väntetider, minska dubbelarbete och resursslöseri. Vilket har lett till att tiden i stället kan läggas på aktiviteter som är till värde för patienten och att personalen fått ett lugnare arbetstempo.

På Capio S:t Görans Sjukhus har man lyckats korta den genomsnittliga tiden från en patients ankomst till akuten till läkarbedömning med 40 till 70 procent genom att arbeta i tvärfunktionella team där en läkare, sjuksköterska och undersköterska tillsammans ta emot patienten när han/hon kommer till akutmottagningen.

Lean är ett sätt att tänka, ett förhållningssätt där engagemang och lagarbete genomsyrar hela organisationen och all personal. Det kan handla om enkla saker som att hålla bättre ordning på papper och instrument eller att ändra utskrivningsrutiner på en vårdavdelning. Men också om att sprida insikten om att alla, oavsett befattning, är lika viktiga i flödeskedjan och att ta vara på alla ideér och förslag som kan bidra till att förbättra arbetsprocessen.

– Sophiahemmets grundläggande syfte är att främja god vård och för att göra det måste vi också i alla delar arbeta smidigt och effektivt för att verkligen kunna fokusera på våra patienters bästa, säger Peter Seger, vd för Sophiahemmet.

– Att arbeta med ständiga förbättringar i vardagen och involvera alla medarbetare är en viktig bit i det arbetet. När vi arbetar enligt Leans grundprinciper så minskar vi slöseri, involverar samliga medarbetare samt skapar en robust och flexibel patientstyrd organisation. Kort sagt, eliminerar det som inte skapar värde för patienten.

På Sophiahemmet har arbetet precis börjat. Ett första steg har ledningen och avdelningscheferna gått en utbildning om Lean och även fått möjlighet att spela Lean-spelet som är en introduktion till tankesättet. Sophiahemmet är även låtit utbilda två interna spelledare: Helene Falkentoft och Christina Jansson.

– All personal kommer att bjudas in till en utbildningsdag där de får spela spelet och på så sätt väldigt konkret lära sig vad Lean går ut på, säger Helene Falkentoft.

– Uppgiften är att med hjälp av legobitar introducera Lean genom att praktiskt öva. Det brukar bli en aha-upplevelse för samtliga inblandade med många skratt och kommentarer, men också en hel del nya kunskaper att ta med sig.

Hittills har två grupper från operationsavdelningen och vårdavdelningen varit på speldag och näst i tur står en grupp medarbetare från servicecenter och it-avdelningen.Helene Falkentoft och Christina Jansson kommer att hålla cirka två speldagar i månaden de närmaste två åren. Sophiahemmet Högskola har också planer på att introducera Lean. Som första steg kommer skolans lärare inom grundutbildningsavdelningen att få genomföra Leanspelet och få en allmän introduktion.

Ett konkret resultat av införandet av Lean är att Vårdplanering på Sophiahemmet sedan 1 mars integrerats i samma lokaler för att maximera effektiviteten i vårdkedjan. Inför sitt uppdrag som spelledare har Helene och Christina bland annat gjort studiebesök på Capio S:t Görans Sjukhus.

– Det som var slående var det stora engagemanget från de olika yrkesgrupperna. Alla var lika viktiga i arbetet kring patienten, säger Christina.

– Personalen hade en vi-känsla. Alla har arbetat målmedvetet, tagit små steg, testat, ändrat om det behövts och gått vidare, säger Helene.

Tidigare publicerat i SophiaNytt nr 1 2010

Text: Inger Sundelin
Foto: David Magnusson