Många vill bli barnmorskor

Att det råder brist på barnmorskor är väl känt. Bristen bedöms öka den närmaste tioårsperioden, dels på grund av stora pensionsavgångar, dels för att det kommer att födas många fler barn, speciellt i Stockholmsområdet.

Regeringen har därför beslutat om en utökning av landets barnmorskeutbildningar och här ingår även Sophiahemmet Högskola som fick rätt att utfärda barnmorskeexamen i augusti 2013.

– Den nya examensrätten gör att vi kan vara med att avhjälpa den barnmorskebrist som redan finns och som skulle komma att bli betydligt allvarligare om ingenting görs nu, säger Jan Åke Lindgren, rektor för Sophiahemmet Högskola. I augusti börjar 24 studenter på barnmorskeprogrammet och högskolan siktar på att inom några år kunna examinera ett 60-tal barnmorskor per år. Ansökningsperioden till höstens program pågår fram till 15 april och det är högt tryck på utbildningsplatserna.

Unikt för barnmorskeprogrammet påSophiahemmet Högskola är den nära kopplingen till BB Sophia, som i praktiken ligger vägg i vägg med högskolans lokaler. Barnmorskestudenterna kommer bland annat att få göra stora delar av sin verksamhetsförlagda utbildning på BB Sophia. Högskolan och förlossningskliniken kommer också att samarbeta kring forskning och verksamhetsutveckling.

– Ett särskilt fokus i utbildningen är att studenterna ska tillägna sig en väl utvecklad beredskap att agera vid akuta medicinska komplikationer för att kunna bedriva en patientsäker förlossningsvård, säger Jan Åke Lindgren.

– Kvinnors och barns hälsa är ett av våra prioriterade forsknings- och utbildningsområden, så den nya examensrätten passar som hand i handske.

– Det är väldigt roligt att intresset för utbildningen är stort. Och naturligtvis är det positivt för Sophiahemmet Högskola att få möjlighet att utvidga utbildningsutbudet med ett program som leder till att högskolan får en ny studentkategori som studerar på heltid.

Att utbilda fler barnmorskor är en viktig insats för att komma tillrätta med barnmorskebristen och skapa en säker förlossningsvård, men det krävs också andra åtgärder anser Jan Åke Lindgren.

– Här är inte minst arbetsmiljön av stor betydelse. Jag tycket också att det stora ansvar som barnmorskorna har borde avspegla sig i en bättre löneutveckling.

Text: Inger Sundelin

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2014