Stor efterfrågan på överviktskirurgi

Fetma är ett allvarligt hot mot hälsan och riskerna ökar i samma takt som vikten stiger. För den som är gravt överviktig är en operation ofta den enda möjligheten att vända trenden. På Sophiahemmet kommer i år mellan 500 och 600 ersoner att ta kirurgi till hjälp mot övervikten.

Förändrade kost- och motionsvanor har gjort att allt fler i Sverige är feta, ökningen är så snabb att det finns fog att tala om en epidemi. Att vara gravt överviktig innebär för många att livskvaliteten försämras samtidigt som ett antal allvarliga sjukdomar blir vanligare. Hälsomässigt är fetma lika farligt som storrökning och risken att dö i förtid fördubblas.

Det ökade antalet feta har gjort att intresset för överviktskirurgi stigit. På Sophiahemmet finns Bariatric center, en av landets ledande kliniker för operation och behandling av personer med grav övervikt, och där har man noterat att antalet personer som kontaktar kliniken blir hela tiden fler.

– För många av dem som har ett BMI över 35 är det omöjligt att själv gå ner så mycket i vikt som hälsan kräver. En operation där en del av magsäcken tas bort är ofta den enda möjligheten att lyckas, säger Peter Loogna som är kirurg på Bariatric center.

Det finns ett flertal tekniker att använda vid överviktskirurgi men på Bariatric center dominerar en metod som kallas Gastric by-pass. Den innebär att en stor del av magsäcken avskiljs samtidigt som tunntarmen dras upp och sys fast på det som återstår av magsäcken.

Metoden ger en viktminskning i två steg, dels beroende på att det inte längre går att äta lika mycket, dels för att tunntarmen har kortats och att näringsupptaget därmed har blivit sämre.

Den största viktnedgången kommer under månaderna efter operationen. En mindre viktuppgång är därefter inte ovanlig men för de flesta stannar vågens visare varaktigt betydligt längre ner på skalan jämfört med före operationen.

– Vårt mål är att patienterna ska komma under 30 i BMI. Men ett kirurgiskt ingrepp är ingen garanti, för att lyckas måste patienten förstå att det i lika hög grad handlar om att ändra livsstil.

Den stora förändringen kommer efter operationen. Att magsäcken krympts innebär att det inte går att äta lika mycket som tidigare. Små portioner men ofta är modellen för framtiden.

Sluta banta, kasta alla lättprodukter och köp naturlig mat med mycket proteiner är de råd som dietisten Marie Odin på Bariatric center ger till alla som genomgått en operation. Att hitta en ny livsstil är inte alltid lätt och därför finns hon tillgänglig i stort sätt dygnet runt för alla patienter som behöver råd och stöd.

Bariatric center

Bariatric Center på Sophiahemmet är ett vårdföretag som arbetar med övervikt och fetma och är en del av det internationella vårdföretaget GHP. I Sverige startades verksamheten i början av 2000-talet av Göran Lundegårdh. I dag arbetar tre kirurger, fyra sköterskor, två dietister och en beteendevetare på kliniken med att få hela vårdkedjan att fungera. I år kommer 500– 600 överviktsoperationer att genomföras på Sophiahemmet, det gör kliniken till den tredje största i sitt slag i landet. Bariatric center tar emot patienter som betalar privat och från landsting som de har vårdavtal med. Ungefär 60 procent av patienterna betalar ur egen ficka.

Läs mer på Bariatric Center

200 miljoner feta bara i Europa

Fetma och grav övervikt har de senaste årtiondena blivit ett allt större problem i västvärlden. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns det i Europa 200 miljoner personer som medicinskt betraktas som feta och om 20 år förutspås antalet vara det dubbla. Enligt beräkningarna kommer 320 000 personer per år att dö i sjukdomar direkt kopplade till fetma.

Den som har ett BMI mellan 25 och 30 betraktas som överviktig. En person med ett BMI över 30 klassificeras som fet och en rad sjukdomar börjar bli vanliga. Diabetes typ-2, högt blodtryck,sömnapné, höga kolesterolvärden och vissa cancerformer är exempel på livshotande sjukdomar som ökar i takt med att vikten stiger.

Hos vissa personer finns en genetisk disposition att gå upp i vikt men ökningen av antalet feta är för snabb för att förklaringen ska finnas bland våra anlag.

Allt talar för att det är förändrade kost- och motionsvanor som är huvudförklaringen. I början av 1980-talet drack vi tre liter läsk per person och år medan vi i dag dricker 90 liter per person och är mer stillasittande.

BMI räknas ut genom att ta vikten i kilo dividerat med längden i kvadrat. Exempel: Vikt= 75kg höjd= 179 cm (1,79m). Uträkningen blir då: 75 ÷ (1.79)2 = 23,41. Normalvikt är BMI mellan 19–25.

Tidigare publicerat i SophiaNytt nr 1 2010

Text och foto: Per Westergård