Huvudsyftet med att vi mäter patientupplevelsen är att vi vill öka värdet och säkerställa kvaliteten genom patientdriven verksamhetsutveckling där patienternas erfarenheter är grunden i vårt förbättringsarbete. Vi har under många år mätt patientnöjdheten på olika sätt. Oktober 2018 så bytte vi enkätsystem och enkät vilket inneburit att antalet svar har mer än tredubblats. Enkäten används i verksamheternas förbättringsarbeten då patienter i realtid ger mycket och användbar feedback. Patienterna har möjlighet att ange om de vill delta i förbättringsarbetet framöver men kan närsomhelst tacka nej.

Resultat: 2019 besvarade 7955 patienter Sophiahemmets enkät efter sitt besök på Vårdenheten, Husläkarmottagningen, Försäkringsmottagningen eller Hälsocentralen.

Vad mäts?

Vi mäter NPS – Net Promoter Score som bygger på frågan: Skulle du rekommendera oss till någon i din situation? Patienten svarar enligt en skala mellan 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Det sammanlagda resultatet ger värden -100 till +100, där värden över +50 anses som utomordentliga. Vårt totala NPS-resultat blev 80, ett utmärkt resultat.

92 % av patienterna är dessutom nöjda med sitt besök.

Vi frågar även om upplevelsen av bemötandet och om den givna informationen varit tillfredsställande och upplevelsen av tillgängligheten, delaktigheten, hur nöjd man är med besöket och om behovet av vård och behandling har blivit tillgodosett. Alla svar samlas in och redovisas löpande till verksamheten och patienten kan ge förslag på förbättringsområden som kommer medarbetarna tillhanda, t ex vad man varit nöjd med eller mindre nöjd med.

99 % av patienterna är nöjda med bemötandet
97 % av patienterna är nöjda med tillgängligheten
97 % av patienterna är nöjda med informationen
94 % av patienterna är nöjda med delaktigheten
96 % av patienterna är nöjda med sin vård/behandling
91 % av patienterna anser sig ha goda förutsättningar att komma hem efter operationen

Vårt mål är att bli ännu bättre och få med så många av patienternas synpunkter som möjligt i vårt förbättringsarbete.

Hur går det till?

Vid besök på våra öppenvårdsmottagningar (Hälsocentralen eller Husläkarmottagningen) lämnar patienten sitt mobilnummer och får sedan enkäten via sms. På Försäkringsmottagningen och på våra två vårdavdelningar lämnar patienterna svar direkt på plats. Allt sker anonymt och inga telefonnummer sparas.

Patientpaneler – fysiska och digitala

Fysiska patientpaneler – våra verksamheter har bjudit in intresserade patienter (de som anmält sitt intresse via enkäten) till dialog om verksamhetsutveckling inom respektive enhet. Paneler har hållits inom samtliga verksamheter och verksamhetschef, chefssjuksköterskor och chefläkare har deltagit tillsammans med patienter i fria diskussioner om förbättringsarbete. Detta har gett värdefull feedback till vårt fortsatta arbete.

Digitala patientpaneler – I slutet av året gjordes första utskicket till 141 patienter som lämnat sina mejladresser och där vi efterfrågade synpunkter rörande bemötande, väntetider, information, fysisk miljö samt hur väl vi lever efter våra värderingar. Vi fick 50 svar, helhetsbedömningen hur vården upplevs hos oss blev 4,46 (skala 1-5, där 5 är bäst). Vi fick även fler förbättringsförslag som vi nu arbetar vidare med.

Till toppen