Sophiahemmet samordnar verksamheten

Sophiahemmet har i mer än 120 år framgångsrikt bedrivit utbildning och sjukvård anpassad till tidens förutsättningar. Idag lever vi med en snabbföränderlig och konkurrensutsatt utbildnings- och vårdmarknad. Därför har Sophiahemmets ägare, Sophiahemmet Ideell Förening, beslutat samordna verksamheterna inom Sophiahemmet för att skapa en effektivare ledningsorganisation. I praktiken innebär det att Sophiahemmet framöver leds på ett samlat sätt.

– “Vi vill säkra en långsiktigt, fortsatt positiv utveckling av Sophiahemmet” säger Per Lundberg, Ordförande i Sophiahemmet Ideell Förening. – “Med den nya ledningsstrukturen samordnar vi inte bara de olika verksamheterna utifrån syftet med Sophiahemmet – att främja god omvårdnad genom utbildning, forskning och sjukvård – utan vi skapar också goda synergier. Genom att koordinera våra kompetenser, säkerställer vi att verksamheten drivs framåt på enklast och bäst möjliga sätt.”

En samlad styrning stärker ett anrikt varumärke i modern tappning
Sophiahemmet utgörs av en av de högst rankade högskolorna i Sverige inom sitt område tillsammans med en högkompetent sjukvård vars mer än 250 specialistläkare erbjuder Stockholmarna ett privat alternativ. Med patientnära forskning som gemensam nämnare ligger verksamheten i framkant. För att slå vakt om en fortsatt positiv förändringsprocess och förädling av det starka varumärket, kommer styrelsearbetet nu att kraftfullt samlas i den Ideella Föreningens styrelse med stöd av fyra rådgivande och beslutande organ med egna expertkompetenser: högskolenämnden, sjukhusnämnden, forskningsutskottet och kapitalförvaltningsutskottet. En ny befattning inrättas och Peter Seger utses till VD även för Sophiahemmet Ideell Förening.

Verksamhetsledning och verksamhetsstyrkning
Sjukhuset och Högskolan drivs vidare som separata enheter och kommer att ha en gemensam styrning och samordnande lednings- och stödfunktioner inom ekonomi, HR, kommunikation, IT och service. Ett prioriterat område framöver är Sophiahemmets fastighetsförvaltning som kommer att utgöra ett eget verksamhetsområde direkt under Vd. Högskolan drivs vidare av rektor Jan Åke Lindgren med ledningsgrupp. För sjukhusverksamheten svarar en ledningsgrupp under ledning av sjukhuschefen. Denna post innehas tills vidare av Peter Seger. Tanken är att den nya organisationen ska växa fram under våren 2009 med målet att vara fullt implementerad till sommaren:

– “Med de samordnande lednings- och stödfunktionerna uppnår vi en förenkling som gynnar de olika verksamheterna. Omvärlden uppfattar redan Sophiahemmet som ett, och det medför att vi arbetar på ett sätt som möter den uppfattningen” säger Peter Seger.

-“Tack vare den nya ledningsstrukturen kommer vi lättare att kunna kraftsamla genom en effektivare samverkan mellan de resurser och kompetenser som finns inom Sophiahemssfären. Detta ökar förutsättningarna för en positiv framtida utveckling,”, avslutar Jan Åke Lindgren.

Per Lundberg, Ordförande, Sophiahemmet Ideell Förening
Peter Seger, Vd, Sophiahemmet
Jan Åke Lindgren, Rektor, Sophiahemmet Högskola